Algemene verkoop-levering-en betalingsvoorwaarden 2019-03-01T07:41:07+00:00

 

Algemene verkoop-levering-en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Beers Projects en op alle overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten waarbij zij partij is. De toepasselijkheid van elke andere algemene voorwaarden van de klant of leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Van Beers Projects. Een eventuele afwijking van de algemene voorwaarden blijft beperkt tot hetgeen waartoe Van Beers Projects zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden in het kader van een welbepaalde transactie. De bepalingen waaraan geen afbreuk wordt gedaan door de afwijking, blijven onverkort van toepassing op de gehele handelsrelatie.
 3. Elke bestelling van de klant impliceert de onvoorwaardelijke, onherroepelijke en integrale aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Voor zover geen uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden voorligt, wordt elke klant geacht onderhavige algemene voorwaarden te hebben aanvaard door het enkele feit van het (laten) uitvoeren van de bestelling door Van Beers Projects.

Offertes

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend, behoudens indien zij werden bevestigd door de zaakvoerder van Van Beers Projects. Behoudens andersluidende vermeldingen in de offerte, zijn zij slechts vatbaar voor aanvaarding binnen de 14 dagen na datum van de offerte.
 2. Voor zover offertes worden opgemaakt op basis van informatie verschaft door de klant, garandeert deze laatste de volledigheid, getrouwheid en accuraatheid van de meegedeelde informatie, zonder dat Van Beers Projects deze informatie dient te onderzoeken. Van Beers Projects behoudt zich het recht voor om, op eender welk moment van de uitvoering van de overeenkomst waarop de offerte betrekking heeft, een gewijzigde offerte uit te vaardigen, indien de door de klant aangereikte informatie onvolledig, niet-getrouw of inaccuraat is gebleken. Indien deze gewijzigde offerte niet wordt aanvaard door de klant, behoud Van Beers Projects zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enig recht op schadevergoeding van de klant. De reeds geleverde goederen of diensten blijven in dergelijk geval verschuldigd door de klant.
 3. Onze offertes bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. Van Beers Projects kan zich slechts verbinden tot hetgeen uitdrukkelijk in haar offerte wordt vermeld. Alle eerdere afspraken, toezeggingen of verklaringen gedaan door vertegenwoordigers van Van Beers Projects zullen voor niet geschreven worden gehouden, behoudens indien zij uitdrukkelijk in een offerte worden vermeld en aanvaard.
 4. Indien er, lopende de uitvoering van een overeenkomst, omstandigheden voordoen, ongeacht of zij al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst, die tot gevolg hebben dat de verbintenissen van Van Beers Projects verzwaard worden of tot gevolg hebben dat tegen voor Van Beers Projects minder gunstige voorwaarden werd gecontracteerd, behoudt Van Beers Projects zich het recht voor om de overeenkomst met de klant niet uit te voeren, of gewijzigde voorwaarden voor te stellen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant.
 5. Offertes voor speciale aanmaken gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Indien de klant besluit een mindere hoeveelheid dan vermeld in de offerte te bestellen, zal Van Beers Projects niet gebonden zijn door de geoffreerde prijs en zal zij gerechtigd zijn de prijs aan te rekenen die geldt voor de mindere hoeveelheid.

Prijzen

 1. Alle prijzen gelden inclusief verpakking doch exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vracht-, expresse-, en andere kosten zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet inbegrepen en worden berekend volgens de op het moment van levering geldende voorwaarden.
 2. Van Beers Projects bvba behoudt zich het recht voor om elke prijsaanpassing van haar leveranciers, stijging van grondstofprijzen, gestegen kosten ingevolge loonsverhogingen, koersveranderingen of andere omstandigheden die haar verbintenissen verzwaren, door te rekenen aan de klant. Van Beers Projects zal de klant desgevallend schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van deze prijsaanpassing. Indien de klant deze prijsaanpassingen niet schriftelijk betwist, binnen de vijf dagen nadat hij hiervan in kennis werd gesteld door Van Beers Projects, wordt de klant geacht deze prijsaanpassing te hebben aanvaard.
 3. Alle facturen zijn betaalbaar in de munteenheid vermeld in de factuur.
 4. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, zijn de facturen steeds betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.
 5. Op elk bedrag dat onbetaald is gebleven op haar vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan en intrestvoet 10% per jaar vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling. Daarnaast zal ieder op haar vervaldag onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% op de eerste schijf van 6200,00 euro van het nog verschuldigde saldo, met 10% op de schijf van 6.200,01 euro tot en met 12.400,00 euro van het nog verschuldigde saldo en met 8% op het openstaande saldo dat de som van 12.4000,00 euro zou overstijgen en dit met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van Van Beers Projects om een hogere schadevergoeding te vorderen mits het bewijs van de hogere werkelijk geleden schade.
 6. Bij niet-betaling van enige factuur binnen de in artikel 12 van deze voorwaarden bepaalde termijn, behoudt Van Beers Projects zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten op te schorten zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de klant. De niet betaling van enig bedrag op haar vervaldag, heeft van rechtswege tot gevolg dat de klant het voordeel van de termijnbepaling verliest in alle lopende overeenkomsten, waardoor alle niet-opeisbare schulden van de klant ten opzichte van Van Beers Projects opeisbaar worden.
 7. Van Beers Projects heeft te allen tijde het recht een voorschot te vragen alvorens haar levering van goederen of diensten aan te vatten, zonder zulks te moeten motiveren. De uitvoering van de overeenkomst wordt desgevallend geschorst tot op het ogenblik dat de klant het voorschot heeft voldaan.

Leveringen

 1. Al onze leveringen geschieden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, ex works, in de magazijnen van Van Beers Projects. De klant zorgt voor een afdoende verzekering van de geleverde goederen tijdens het transport , ook en zelfs wanneer Van Beers Projects de organisatie van het vervoer en van de verzending op zich neemt, tot op het ogenblik van eigendomsoverdracht overeenkomstig 24 van deze algemene voorwaarden. Bepalingen waarbij zou worden afgeweken van de modaliteiten van vervoer, zullen de regeling omtrent de overdracht van het risico in deze voorwaarden onverkort van toepassing laten.
 2. De door Van Beers Projects meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief. Een overschrijding van deze leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot opzegging of ontbinding van enige overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding lastens Van Beers Projects. Enkel een wederzijds akkoord tussen Van Beers Projects en de klant kan aanleiding geven tot een beëindiging van de gehele of gedeeltelijke overeenkomst.
 3. Indien Van Beers Projects ingevolge overmacht verhinderd wordt om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om, naar haar keuze, hetzij de uitvoering ervan op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Zullen steeds als overmacht worden beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is : oorlog, werkstakingen, lock-out, blokkades, stiptheidsacties, bevelen van de overheid, machinebreuk, brand, overstromingen, industriële ongevallen, vertragingen of onderbrekingen van transport, moeilijkheden in de bevoorrading, leveranciers die hun verplichtingen opzichtens Van Beers Projects niet nakomen.
 4. Door Van Beers Projects geleverde goederen, dewelke niet voldoen aan de wettelijke of technische eisen, worden, indien de klant aantoont dat deze goederen door hem daardoor niet te verwerken zijn, door Van Beers Projects teruggenomen en geruild voor dezelfde goederen die wel aan de wettelijke of technische eisen voldoen of, indien het niet mogelijk is de goederen te ruilen, zal de klant door Van Beers Projects gecrediteerd worden, indien en voor zover deze goederen nog in originele verpakkingen verpakt zijn.
 5. Van Beers Projects wordt geacht de bestelde hoeveelheid te hebben geleverd, indien de afwijking geleverde hoeveelheid minder dan 10% afwijkt van de bestelde aantallen.
 6. Indien de klant de verkochte goederen niet in ontvangst neemt binnen de 10 dagen na kennisgeving vanwege Van Beers Projects dat de goederen ter beschikking zijn, behoudt Van Beers Projects zich het recht voor ofwel de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding lastens Van Beers Projects, dan wel een kost voor de stalling van de verkochte goederen aan te rekenen aan de klant.
 7. Klachten omtrent de goederen dienen, op straffe van verval, te worden geformuleerd uiterlijk binnen de acht werkdagen na de levering per aangetekend schrijven, met een nauwkeurige omschrijving van de inhoud van de klacht.
 8. Zolang de prijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig betaald is door de klant, blijven geleverde of verkochte goederen de uitsluitende eigendom van Van Beers Projects. Eventuele gedeeltelijke betaling brengt geenszins een proportionele eigendomsoverdracht mee. Gedurende de termijn van het eigendomsvoorbehoud heeft Van Beers Projects het recht om de goederen op eender welk moment terug te vorderen. De klant is verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven uiterlijk 5 werkdagen na aangetekend verzoek hiertoe van Van Beers Projects. Per dag vertraging in de teruggave zal een bedrag gelijk aan 1% van de aankoopprijs verschuldigd zijn aan Van Beers Projects tot dekking van administratieve kosten.
 9. De klant verbindt zich ertoe, tot op het ogenblik van integrale betaling van de prijs (i) de geleverde goederen niet over te dragen aan een derde, noch deze te bezwaren met enig zekerheidsrecht, (ii) de geleverde goederen afdoende te verzekeren tegen verlies.
 10. De annulering van een bestelling door de klant zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadeloosstelling van Van Beers Projects, gelijk aan 25% van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid

 1. Van Beers Projects is niet aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering, behoudens het geval van opzet of grove schuld in hoofde van Van Beers Projects. Van Beers Projects is desgevallend bereid de klant te subrogeren in de eventuele vorderingsrechten welke Van Beers Projects mocht hebben tegenover leveranciers.
 2. In geval van verborgen gebreken in de goederen de aansprakelijkheid van Van Beers Projects beperkt tot het vervangen van de gebrekkige goederen met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. De klant vrijwaart Van Beers Projects voor elke schadevordering van derden. In geen geval is Van Beers Projects aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, immateriële schade, productieverlies, winstderving, e.d.m.
 3. De aansprakelijkheid van Van Beers Projects is uitgesloten in geval van gebruik van de goederen in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant of Van Beers Projects, in geval van gebrekkig onderhoud of in geval van verlies van de geleverde goederen door toedoen van de klant of een derde.
 4. Alle bestaande of toekomstige belastingen op de waarde van de goederen die het voorwerp zijn van overeenkomsten onderworpen aan deze voorwaarden zijn ten laste van de klant.
 5. Alle geschillen die zouden ontstaan tussen Van Beers Projects en de klant naar aanleiding van gelijk welke offerte, bestelling, overeenkomst of transactie zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbank en hoven, meer bepaald de rechtbanken in het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Van Beers Projects.